We are the industrial company you need

Cuộn băng

Cuộn băng
Cuộn băng

Chức năng của cuộn băng mang là đảm bảo rằng băng mang không dễ bị biến dạng trong quá trình cuộn dây, trong quá trình sử dụng hoặc vận chuyển Sau khi đặt vào cuộn băng mang, nó có thể cung cấp sự bảo vệ tuyệt vời.

Băng và cuộn
Băng và cuộn

Chức năng của cuộn băng mang là đảm bảo rằng băng mang không dễ bị biến dạng trong quá trình cuộn dây, trong quá trình sử dụng hoặc vận chuyển Sau khi đặt vào cuộn băng mang, nó có thể cung cấp sự bảo vệ tuyệt vời.

Carrier Tape và Reel
Carrier Tape và Reel

Chức năng của cuộn băng mang là đảm bảo rằng băng mang không dễ bị biến dạng trong quá trình cuộn dây, trong quá trình sử dụng hoặc vận chuyển Sau khi đặt vào cuộn băng mang, nó có thể cung cấp sự bảo vệ tuyệt vời.